Kaasturunduse tingimused

Supervalemi kaasturundus-programmi teenusetingimused

Leping

Registreerudes Supervalemi kaasturundusprogrammis (“Programm”) partneriks, nõustute alljärgnevate tingimustega (“Teenusetingimused”).

Supervalem jätab endale õiguse Teenusetingimusi aeg-ajalt ilma ette teatamata ajakohastada ja muuta. Kõik uued funktsioonid, mis täiendavad või parandavad praegust programmi, sealhulgas uute vahendite ja ressursside avaldamine, kuuluvad Teenusetingimuste alla. Programmi jätkuv kasutamine pärast selliseid muudatusi tähendab teie nõusolekut selliste muudatustega.

Mis tahes allpool toodud tingimuste rikkumine toob kaasa teie konto sulgemise ja rikkumise ajal teenitud partnerite tasumata komisjonitasude kaotamise. Te nõustute kasutama partnerprogrammi omal vastutusel.

Konto tingimused

 • Programmis osalemiseks peate olema vähemalt 18-aastane.
 • Te peate olema inimene. “Robotite” või muude automatiseeritud meetodite abil registreeritud kontod ei ole lubatud.
 • Te peate esitama oma täisnime, kehtiva e-posti aadressi ja kõik muud registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks nõutavad andmed.
 • Teie sisselogimist võib kasutada ainult üks inimene – mitme inimese ühine sisselogimine ei ole lubatud.
 • Teie olete vastutav oma konto ja salasõna turvalisuse eest. Supervalem ei saa ja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb sellest, et te ei täida seda turvakohustust.
 • Te vastutate kogu teie konto all avaldatud sisu ja tegevuse eest.
 • Üks isik või juriidiline isik ei tohi omada rohkem kui ühte kontot.
 • Te ei tohi kasutada Partnerprogrammi ebaseaduslikul või loata eesmärgil. Te ei tohi Teenuse kasutamisel rikkuda ühtegi teie jurisdiktsioonis kehtivat seadust (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).

Lingid/graafika teie veebisaidil, e-kirjades või muus suhtluses.

Kui olete registreerunud partnerprogrammis, antakse teile unikaalne partnerikood. Teil on lubatud paigutada lingid, bännerid või muud graafilised elemendid, mille me anname koos teie partnerikoodiga teie veebisaidil, teie e-kirjades või muudes kommunikatsioonides. Me anname teile juhised, linkide stiilid ja graafilise kujunduse, mida kasutada Supervalemile viitamisel. Me võime graafilise kujunduse kujundust igal ajal ilma ette teatamata muuta, kuid me ei muuda piltide mõõtmeid ilma nõuetekohase etteteatamiseta.

Et võimaldada täpset jälgimist, aruandlust ja viitamistasu kogumist, anname teile spetsiaalsed linkide vormingud, mida tuleb kasutada kõigis teie saidi ja Supervalemi vahelistes linkides. Te peate tagama, et kõik teie saidi ja Supervalemi vahelised lingid kasutaksid nõuetekohaselt selliseid spetsiaalseid linkide formaate. Supervalemile suunatud linke, mis on teie veebisaidil käesoleva lepingu kohaselt paigutatud ja mis kasutavad nõuetekohaselt selliseid spetsiaalseid linkide formaate, nimetatakse “spetsiaalseteks linkideks”. Te teenite vahendustasu ainult seoses Supervalemi toote müügiga, mis toimub otse Spetsiaalsete linkide kaudu; me ei vastuta teie ees, kui teie või keegi, kellele te viitate, ei kasuta Spetsiaalseid linke või sisestab valesti oma partnerikoodi, sealhulgas sellisel määral, et selline ebaõnnestumine võib põhjustada summade vähendamist, mida teile muidu käesoleva lepingu alusel makstaks.

Affiliate lingid peaksid viitama reklaamitava toote lehele.

Viitamistasud/provisjonid ja maksmine

Viitamistasu on reeglina 25% ostetava teenuse maksumusest ja võib kokkuleppe korral olla sellest erinev.

Selleks, et toote müügi eest oleks õigus teenida viitamistasu, peab klient klõpsama teie veebisaidil, e-kirjas või muus suhtluses aadressil https://supervalem.ee oleva spetsiaalse lingi kaudu ja vormistama toote tellimuse selle seansi ajal.

Me maksame komisjonitasu ainult nende linkide eest, mida meie süsteemid automaatselt jälgivad ja millest nad teatavad. Me ei maksa komisjonitasu, kui keegi ütleb, et ta ostis või kui keegi ütleb, et ta sisestas viitekoodi, kui meie süsteem seda ei tuvastanud. Me saame maksta komisjonitasu ainult nõuetekohaselt vormistatud erilinkide kaudu loodud äritegevuse eest, mida meie süsteemid jälgisid automaatselt.

Me jätame endale õiguse diskvalifitseerida komisjonitasud, mis on teenitud pettuse, ebaseadusliku või liiga agressiivsete, küsitavate müügi- või turundusmeetodite abil.

Enda identifitseerimine Supervalem kaasturundajana

Te ei tohi mingil viisil vääralt esitada või ilustada meie ja teie vahelisi suhteid, öelda, et te töötate välja meie tooteid, öelda, et te olete osa Supervalemist, ega väljendada või vihjata mis tahes suhet või sidet meie ja teie või mõne muu isiku või üksuse vahel, välja arvatud käesolevas lepingus sõnaselgelt lubatud juhtudel.

Te ei tohi osta tooteid oma affiliate linkide kaudu enda tarbeks. Sellised ostud võivad kaasa tuua (meie äranägemise järgi) viitamistasude kinnipidamise ja/või käesoleva lepingu lõpetamise.

Maksegraafik

Viitamistasude maksed laekuvad iga kuu.

Kliendi määratlemine

Kliendid, kes ostavad tooteid selle programmi kaudu, loetakse meie klientideks. Sellest tulenevalt kehtivad nende klientide suhtes kõik meie eeskirjad, poliitikad ja tegevusprotseduurid, mis puudutavad klientide tellimusi, klienditeenindust ja toodete müüki. Me võime oma põhimõtteid ja töökorda igal ajal muuta. Näiteks määrame käesoleva programmi raames müüdavate toodete eest võetavad hinnad vastavalt oma hinnakujunduspoliitikale. Toodete hinnad ja kättesaadavus võivad aeg-ajalt muutuda. Kuna hinnamuutused võivad mõjutada tooteid, mida olete oma veebisaidil esitanud, ei tohiks te oma veebisaidil tootehindu kuvada. Me teeme äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et esitada täpset teavet, kuid me ei saa garanteerida ühegi konkreetse toote kättesaadavust või hinda.

Teie vastutus

Te olete ainuisikuliselt vastutav oma saidi arendamise, toimimise ja hooldamise eest ning kõigi teie saidil ilmuvate materjalide eest. Näiteks olete ainuisikuliselt vastutav:

 • Teie tegevuskoha ja kõigi sellega seotud seadmete tehniline toimimine
 • Tagada, et erilinkide kuvamine teie veebisaidil ei riku ühtegi teie ja kolmanda osapoole vahelist lepingut (sealhulgas, kuid mitte ainult, piiranguid või nõudeid, mida teie veebisaiti haldav kolmas osapool on teile kehtestanud).
 • teie veebisaidil avaldatud materjalide täpsus, tõesus ja asjakohasus (sealhulgas muu hulgas kõik tootega seotud materjalid ja mis tahes teave, mida te lisate erilinkide sisse või seostate nendega).
 • tagamine, et teie veebisaidil avaldatud materjalid ei rikuks ega riku kolmandate isikute õigusi (sealhulgas näiteks autoriõigusi, kaubamärke, privaatsust või muid isiklikke või varalisi õigusi).
 • tagades, et teie veebisaidil avaldatud materjalid ei ole laimavad või muul viisil ebaseaduslikud.
 • tagades, et teie veebisait avalikustab täpselt ja piisavalt, kas privaatsuspoliitika kaudu või muul viisil, kuidas te kogute, kasutate, säilitate ja avalikustate külastajatelt kogutud andmeid, sealhulgas vajaduse korral, et kolmandad isikud (sealhulgas reklaamijad) võivad pakkuda sisu ja/või reklaami ning koguda teavet otse külastajatelt ja panna või tuvastada küpsiseid külastajate brauserites.

Vastavus seadustele

Programmis osalemise tingimusena nõustute, et kui olete programmis osaleja, järgite kõiki seadusi, määrusi, eeskirju, korraldusi, litsentse, lubasid, kohtuotsuseid, otsuseid või muid nõudeid, mis on teie suhtes pädevate valitsusasutuste poolt kehtestatud, olenemata sellest, kas need seadused jne. on praegu jõus või jõustuvad hiljem, kui olete programmis osaleja. Ilma et see piiraks eelnevat kohustust, nõustute, et programmis osalemise tingimusena järgite kõiki kohaldatavaid seadusi, mis reguleerivad turundussõnumeid ja kõiki muid spamivastaseid seadusi.

Lepingu ja programmi kestus

Käesoleva lepingu kehtivusaeg algab teie programmi taotluse vastuvõtmisest ja lõpeb, kui kumbki pool lõpetab selle. Nii teie kui ka meie võime käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, kas põhjusega või ilma, andes teisele poolele kirjaliku teate lepingu lõpetamisest. Kui käesolev leping mis tahes põhjusel lõpetatakse, lõpetate te viivitamatult käesoleva lepingu kasutamise ja eemaldate oma veebisaidilt kõik lingid aadressile https://supervalem.ee ning kõik meie kaubamärgid, kaubamärgid ja logod ning kõik muud materjalid, mis on teile käesoleva lepingu alusel või seoses programmiga meie poolt või meie nimel antud. Supervalem jätab endale õiguse programmi igal ajal lõpetada. Programmi lõpetamisel maksab Supervalem välja kõik tasumata tulud, mis on kogunenud.

Lõpetamine

Supervalemil on õigus oma äranägemise järgi igal ajal ja mis tahes põhjusel peatada või lõpetada teie konto ning keelduda programmi või mis tahes muu Supervalemi teenuse praegusest või tulevasest kasutamisest. Sellise teenuse lõpetamise tulemuseks on teie konto või teie juurdepääsu oma kontole deaktiveerimine või kustutamine ning kõigi teie kontol olevate võimalike või makstavate komisjonitasude kaotamine ja neist loobumine, kui need on teenitud pettuse, ebaseadusliku või liiga agressiivsete, küsitavate müügi- või turundusmeetodite abil. Supervalem jätab endale õiguse keelduda teenuse osutamisest kellelegi mis tahes põhjusel igal ajal.

Osapoolte suhted

Teie ja meie oleme sõltumatud töövõtjad ning miski käesolevas lepingus ei loo poolte vahel mingit partnerlust, ühisettevõtmist, esindust, frantsiisi, müügiesindaja või töösuhet. Teil ei ole volitusi teha ega vastu võtta meie nimel mingeid pakkumisi või avaldusi. Te ei tee oma veebisaidil ega muul viisil ühtegi avaldust, mis mõistlikult oleks vastuolus käesolevas jaotises sätestatuga.

Vastutuse piirangud

Me ei vastuta kaudsete, eriliste või tulenevate kahjude eest (või tulu, kasumi või andmete kaotuse eest), mis tekivad seoses käesoleva lepingu või programmiga, isegi kui meid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. Lisaks ei ületa meie koguvastutus seoses käesoleva lepingu ja programmiga kogu teile käesoleva lepingu alusel makstud või makstavat vahendustasu.

Vastutusest loobumine

Me ei anna mingeid selgesõnalisi ega kaudseid garantiisid ega kinnitusi seoses programmi või programmi kaudu müüdavate toodetega (sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid sobivuse, kaubeldavuse, mittekaitstavuse või mis tahes kaudsete garantiide kohta, mis tulenevad tegevusest, kauplemisest või kaubandustavadest). Lisaks ei kinnita me, et Supervalemi toimimine on katkematu või veavaba, ning me ei vastuta katkestuste või vigade tagajärgede eest.

Iseseisev kontroll

KINNITATE, ET OLETE LUGENUD KÄESOLEVAT LEPINGUT JA NÕUSTUTE KÕIGI SELLE TINGIMUSTEGA. MÕISTATE, ET ME VÕIME IGAL AJAL (OTSESELT VÕI KAUDSELT) HANKIDA KLIENTIDE SOOVITUSI TINGIMUSTEL, MIS VÕIVAD ERINEDA KÄESOLEVAS LEPINGUS SISALDUVATEST TINGIMUSTEST, VÕI KÄITADA VEEBISAITE, MIS ON SARNASED TEIE VEEBISAIDIGA VÕI KONKUREERIVAD SELLEGA. TE OLETE ISESEISVALT HINNANUD PROGRAMMIS OSALEMISE SOOVITAVUST JA TE EI TUGINE ÜHELEGI MUULE KUI KÄESOLEVAS LEPINGUS SÄTESTATUD ESINDUSELE, GARANTIILE VÕI AVALDUSELE.

Vaidlused

Kõik vaidlused, mis on mis tahes viisil seotud käesoleva lepinguga (sealhulgas selle tegeliku või väidetava rikkumisega), käesoleva lepingu kohaste tehingute või tegevustega või teie ja meie või meie sidusettevõtete vaheliste suhetega, püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust
tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.

Mitmesugust

Käesolevat lepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused, viitamata seaduste valikut reguleerivatele eeskirjadele. Te ei tohi käesolevat lepingut loovutada, ei seaduse alusel ega muul viisil, ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Selle piirangu kohaselt on käesolev leping siduv, sellest saavad kasu ja see on täitmisele pööratav osapoolte ja nende õigusjärglaste ja -ülesandjate suhtes. Kui me ei nõua teilt käesoleva lepingu mis tahes sätte ranget täitmist, ei tähenda see, et me loobume oma õigusest nõuda selle sätte või mis tahes muu käesoleva lepingu sätte täitmist.

Kui Supervalem ei kasuta või ei rakenda Teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellest õigusest või sättest loobumist. Teenusetingimused moodustavad kogu teie ja Supervalemi vahelise lepingu ning reguleerivad teiepoolset teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad teie ja Supervalemi vahelised lepingud (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik varasemad teenusetingimuste versioonid).